Mạng xã hội Google+, có gì hay ho không?

October 24, 2011   // 0 Comments

Google+, có gì hay ho không? Review đôi dòng để một số bạn giải tỏa ức chế vì … tò mò. Đây là những review còn mang tính chủ quan của một người mới dùng được Google (G+) chưa đầy … 1 ngày. – Circles: cái này FB cũng đã có (ở dạng friend group) nhưng dường như không được coi là nền tảng của kết nối và chia sẻ. G+ lấy circle là trung tâm. Circle được tùy biến tạo ra theo chủ quan của người dùng, như...

Continue reading

Latest news 

  Alexandra Proclamation

  Australia

  Big 6

  Bối cảnh văn hóa

  Bối cảnh văn hóa

  Chiến lược triển khai

  Chính sách

  Chính sách năng lực thông tin

  concept

  cộng đồng học tập linh hoạt

  cross-cultural perspectives

  flexible learning communities

  Giảng dạy

  Giáo dục đại học

  góc nhìn của tôi

  Google search

  Google+

  Hoa Kỳ

  học tập suốt đời

  IFLA

  information landscape

  information skills

  Internet

  Khái niệm

  Khái niệm

  kỹ năng thông tin

  lifelong learning

  Lý thuyết

  Lý thuyết

  mạng xã hội

  Minh họa

  network society

  retrieval skills

  Tác động văn hóa

  Tài liệu thực hành

  Thách thức

  thẩm định thông tin

  Thảo luận

  thủ thuật

  tìm kiếm thông tin

  tìm kiếm thông tin

  Tổng quan

  Triển khai

  tuyên bố Alexandrina

  viện khoa học giáo dục

  xã hội mạng

  Xu thế công nghệ

  đánh giá

  đánh giá thông tin