IMG_8251

Chỉ dẫn triển khai tối ưu việc phát triển kiến thức thông tin tại các trường ĐH Australia

May 22, 2011   // 0 Comments

Bản chỉ dẫn này là sự tập hợp các đặc điểm của việc dạy và học kiến thức thông tin có chất lượng tại các trường đại học của Australia. Những đặc điểm này là sự tổng kết các hoạt động thực tiễn và các nguyên tắc triển khai. Chúng được chắt lọc từ rất nhiều hướng tiếp cận dạy và học kiến thức thông tin, từ những chương trình đào tạo độc lập cho đến việc tích hợp kiến thức thông tin vào những chương ...

Continue reading

Latest news 

  Alexandra Proclamation

  Australia

  Big 6

  Bối cảnh văn hóa

  Bối cảnh văn hóa

  Chiến lược triển khai

  Chính sách

  Chính sách năng lực thông tin

  concept

  cộng đồng học tập linh hoạt

  cross-cultural perspectives

  flexible learning communities

  Giảng dạy

  Giáo dục đại học

  góc nhìn của tôi

  Google search

  Google+

  Hoa Kỳ

  học tập suốt đời

  IFLA

  information landscape

  information skills

  Internet

  Khái niệm

  Khái niệm

  kỹ năng thông tin

  lifelong learning

  Lý thuyết

  Lý thuyết

  mạng xã hội

  Minh họa

  network society

  retrieval skills

  Tác động văn hóa

  Tài liệu thực hành

  Thách thức

  thẩm định thông tin

  Thảo luận

  thủ thuật

  tìm kiếm thông tin

  tìm kiếm thông tin

  Tổng quan

  Triển khai

  tuyên bố Alexandrina

  viện khoa học giáo dục

  xã hội mạng

  Xu thế công nghệ

  đánh giá

  đánh giá thông tin