ALEXANDRA-300x1991

Tuyên bố Alexandrina về Năng lực thông tin và học tập suốt đời

May 27, 2011   // 0 Comments

Các thành viên tham dự Hội nghị chuyên đề cao cấp về Năng lực thông tin và Học tập suốt đời (the High-Level Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning) tổ chức tại Thư viện Alexandrina (Phiên bản hiện đại của thư viện lâu đời nhất thế giới – VietnamLib chú thích) từ ngày 6-9 tháng 11 năm 2005 tuyên bố: Năng lực thông tin và Học tập suốt đời là nền tảng của Xã hội Thông tin, là kim ch...

Continue reading

  Alexandra Proclamation

  Australia

  Big 6

  Bối cảnh văn hóa

  Bối cảnh văn hóa

  Chiến lược triển khai

  Chính sách

  Chính sách năng lực thông tin

  concept

  cộng đồng học tập linh hoạt

  cross-cultural perspectives

  flexible learning communities

  Giảng dạy

  Giáo dục đại học

  góc nhìn của tôi

  Google search

  Google+

  Hoa Kỳ

  học tập suốt đời

  IFLA

  information landscape

  information skills

  Internet

  Khái niệm

  Khái niệm

  kỹ năng thông tin

  lifelong learning

  Lý thuyết

  Lý thuyết

  mạng xã hội

  Minh họa

  network society

  retrieval skills

  Tác động văn hóa

  Tài liệu thực hành

  Thách thức

  thẩm định thông tin

  Thảo luận

  thủ thuật

  tìm kiếm thông tin

  tìm kiếm thông tin

  Tổng quan

  Triển khai

  tuyên bố Alexandrina

  viện khoa học giáo dục

  xã hội mạng

  Xu thế công nghệ

  đánh giá

  đánh giá thông tin