The Big 6 – Mô hình giải quyết vấn đề thông tin

April 9, 2012   // 0 Comments

  The Big 6 là một mô hình và  khung chương trình phát triển kiến thức/năng lực thông tin, được triển khai ở hàng ngàn trường học (từ bậc phổ thông đến đại học). Một số người cho rằng The Big 6 là một chiến lược giải quyết vấn đề thông tin, bởi vì với The Big 6, sinh viên có thể xử lý bất kỳ vấn đề, bài tập, nhiệm vụ, hay quyết định nào. (theo http://www.big6.com/what-is-the-big6/ ) ...

Continue reading

  Alexandra Proclamation

  Australia

  Big 6

  Bối cảnh văn hóa

  Bối cảnh văn hóa

  Chiến lược triển khai

  Chính sách

  Chính sách năng lực thông tin

  concept

  cộng đồng học tập linh hoạt

  cross-cultural perspectives

  flexible learning communities

  Giảng dạy

  Giáo dục đại học

  góc nhìn của tôi

  Google search

  Google+

  Hoa Kỳ

  học tập suốt đời

  IFLA

  information landscape

  information skills

  Internet

  Khái niệm

  Khái niệm

  kỹ năng thông tin

  lifelong learning

  Lý thuyết

  Lý thuyết

  mạng xã hội

  Minh họa

  network society

  retrieval skills

  Tác động văn hóa

  Tài liệu thực hành

  Thách thức

  thẩm định thông tin

  Thảo luận

  thủ thuật

  tìm kiếm thông tin

  tìm kiếm thông tin

  Tổng quan

  Triển khai

  tuyên bố Alexandrina

  viện khoa học giáo dục

  xã hội mạng

  Xu thế công nghệ

  đánh giá

  đánh giá thông tin