Vai trò của năng lực thông tin đối với cán bộ nghiên cứu khoa học

April 9, 2012   // 0 Comments

Từ lâu, Việt Nam đã xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung và chiến lược phát triển khoa học công nghệ nói riêng là hướng vào việc tiếp cận, áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới, đi tắt đón đầu để bắt kịp trình độ phát triển chung của các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây là một chiến lược đúng đắn, phù hợp với điều kiện và vị thế kinh tế của Việt Nam. Để...

Continue reading

Latest news 

  Alexandra Proclamation

  Australia

  Big 6

  Bối cảnh văn hóa

  Bối cảnh văn hóa

  Chiến lược triển khai

  Chính sách

  Chính sách năng lực thông tin

  concept

  cộng đồng học tập linh hoạt

  cross-cultural perspectives

  flexible learning communities

  Giảng dạy

  Giáo dục đại học

  góc nhìn của tôi

  Google search

  Google+

  Hoa Kỳ

  học tập suốt đời

  IFLA

  information landscape

  information skills

  Internet

  Khái niệm

  Khái niệm

  kỹ năng thông tin

  lifelong learning

  Lý thuyết

  Lý thuyết

  mạng xã hội

  Minh họa

  network society

  retrieval skills

  Tác động văn hóa

  Tài liệu thực hành

  Thách thức

  thẩm định thông tin

  Thảo luận

  thủ thuật

  tìm kiếm thông tin

  tìm kiếm thông tin

  Tổng quan

  Triển khai

  tuyên bố Alexandrina

  viện khoa học giáo dục

  xã hội mạng

  Xu thế công nghệ

  đánh giá

  đánh giá thông tin